ISIM CERT END


DOMENIU DE ACTIVITATE

Certificarea personalului sudor, a personalului din domeniul examinărilor nedistructive şi calificarea procedurilor de sudare.  şi calificarea procedurilor de sudare.

Organismul ISIM CERT END este acreditat RENAR pentru certificarea personalului sudor, a personal pentru control nedistructiv şi calificarea procedurilor de sudare.

     

Documente de referinţă (ultima ediţie):

 • SR EN ISO/CEI 17024: - Evaluarea conformităţii. Cerinţ e generale pentru organisme care efectuează certificarea persoanelor.
 • SR EN ISO 9000:   - Sisteme de Management al calităţii. Principii fundamentale şi vocabular.
 • SR SR EN ISO 9712 - Examinări nedistructive. Calificarea şi certificarea personalului pentru încercări nedistructive (END). Principii generale
 • SR EN ISO 14732: - Personal pentru sudare. Calificarea operatorilor sudori si a reglorilor pentru sudarea mecanizată şi automată a materialelor metalice
 • SR EN ISO 9606-1 - Calificarea sudorilor. Sudare prin topire. Partea 1: Oţeluri
 • SR EN ISO 9606-2 - Calificarea sudorilor. Sudare prin topire. Partea 2: Aluminiu si aliaje de aluminiu
 • SR EN ISO 9606-3: - Calificarea sudorilor– Sudarea prin topire. Partea 3: Cupru şi aliaje din cupru
 • SR EN ISO/CEI 17065: - Evaluarea conformitatii. Cerinţe generale pentru organisme care certifcă produse, procese si servicii

 • SR EN ISO 15614-1Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare. Partea 1: Sudarea cu arc şi sudarea cu gaz a oţelurilor şi sudarea cu arc a nichelului şi a aliajelor de nichel. 

 • SR EN ISO 15614-2 - Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare. Partea 2: Sudare cu arc electric a aluminiului şi aliajelor sale

 • SR EN ISO 15614-3: Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare. Partea 3: Sudarea prin topire a fontelor nealiate şi slab aliate

 • SR EN ISO 15614-4: Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare. Partea 4: Sudare de finisaj a pieselor turnate de aluminiu

 • SR EN ISO 15614-5 - Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare. Partea 5: Sudarea cu arc electric a titanului, a zirconiului şi a aliajelor acestora

 • SR EN ISO 15614-6- Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare. Partea 6: Sudarea cu arc electric şi cu gaze a cuprului şi aliajelor sale

 • SR EN ISO 15614-7 - Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare. Partea 7: Încărcare prin sudare

 • SR EN ISO 15614-8   - Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare. Partea 8: Sudarea îmbinărilor ţeavă - placă tubulară

 • SR EN ISO 15614-11 - Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare. Partea 11: Sudare cu fascicul de electroni şi cu laser.

  Declaraţie de imparţialitate

Tratarea apelurilor

Tratarea reclamaţiilor

A. CERTIFICARE  PERSONAL

1. Certificarea personalului sudor

Certificarea personalului sudor se face în baza standardelor menţionate la documente de referinţ ă.

Etapele certificării:

 • Transmiterea pe adresa ISIM CERT END a unei cereri (formular ISIM CERT END FO 11-01 / );

 • Emiterea contractului având ca obiect certificarea personalului sudor;

 • După semnarea contractului Conducătorul executiv numeşte responsabilul de temă şi stabileşte perioada când va avea loc examinarea candidaţilor;

 • Examinarea practică a personalului sudor. Examinarea teoretică se efectuează de către coordonatorul sudor din cadrul firmei;

 • Emiterea certificatului de calificare a sudorului sau operatorului sudor, în cazul promovării;

Valabilitatea certificatului este in funcție de metoda de prelungire a acestuia, aleasa de beneficiar, cu condiția ca la intervale de 6 luni coordonatorul sudării sau responsabilul angajatorului să confirme că sudorul sau operatorul sudor a lucrat în domeniul de certificare indicat. În caz contrar certificatul își pierde valabilitatea;

Valabilitatea certificatului poate fi prelungită de către organismul de certificare cu condiţia satisfacerii cerinţelor din standardul de certificare;

2. Certificarea personalului pentru control nedistructiv 

Personalul pentru control nedistructiv care solicită certificarea trebuie să urmeze în prealabil un curs de calificare într-un centru de şcolarizare aprobat de ISIM CERT END.

Personalul de control nedistructiv va fi certificat în urma unui examen teoretic şi a unui examen practic susţinut într-un centru de examinare aprobat de ISIM CERT END.

Examenul teoretic cuprinde un examen teoretic general şi un examen teoretic specific.

Personalul de control nedistructiv va fi certificat în urma unui examen teoretic şi a unui examen practic susţinut într-un centru de examinare aprobat de ISIM CERT END. - Examenul teoretic cuprinde un examen teoretic general şi un examen teoretic specific. - Examen de cunoştinţe generale, completare chestionar cu răspunsuri multiple - Examen de cunoştinţe speciale, completare chestionar cu răspunsuri multiple - Examen practic constă din examinare probe, completare rapoarte urmat de redactarea unei instrucţiuni scrise. Durata minimă a examinării, în vederea certificării, este de 180 minute. Nota minimă pentru promovare examene, la fiecare probă de examinare, este de 70%. Reexaminarea se face doar la examenele la care nu s-a întrunit procentul de minim 70%.

La cerere, ISIM CERT END poate să recunoască centre de şcolarizare sau examinare, în urma evaluării acestora.

Metode de control nedistructiv pentru care ISIM CERT END poate să ofere certificarea:

 • Examinare vizuală VT

 • Examinare cu lichide penetrante PT  

 • Examinare cu particule magnetice MT 

 • Examinare radiografică  RT 

 • Examinare cu ultrasunete  UT 

ISIM CERT END efectuează şi calificări şi certificări pentru următoarele tehnici END: - Tehnica Timpului de zbor ca metodă pentru caracterizarea şi estimarea dimensiunilor discontinuită ţiilor (UT-TOFD ) - Tehnica automatizată cu traductori multielement cu comandă de fază (UT – PA) Pentru calificarea şi certificarea în tehnicile UT-TOFD şi UT-PA se adaugă următoarele cerinţe: • solicitanţii care deţin un certificat în metoda de bază şi aplică pentru calificarea şi certificarea în tehnicile UT-TOFD şi UT-PA, vor trebui să facă dovada experienţei industriale adiţionale cerinţelor pentru metoda de bază, constând într-un minim de 25% din experienţa industrială solicitată în metodă, dar nu mai puţin de 15 zile. • solicitanţii care doresc să aplice pentru calificarea şi certificarea în tehnicile TOFD şi PA trebuie să deţină un certificat de examinare cu ultrasunete ( UT ) corespunzător nivelului pentru care solicită certificarea în tehnica END • copie certificat valabil pentru metoda în care se solicită extinderea pe metode/ tehnici speciale/ sectoare.

În vederea certificării, candidatul trebuie să pună la dispoziţia organismului de certificare un dosar / metodă cuprinzând următoarele acte:

 • Cererea de CERTIFICARE (formular ISIM-CERT END FO 03-01 / );

 • Acord juridic (formular ISIM-CERT END FO 05-03 / );

 • Diploma de studii (copie);

 • Dovada de absolvire a cursului END pentru metoda şi nivelul pentru care se solicită certificarea (copie);

 • Dovada experienţei industriale în funcţie de metoda şi nivelul pentru care se solicită certificarea;

 • Dovada acuităţii vizuale (conform formular FO-11-03 / )

 • Copie după certificatul de naştere;

 • Copie după cartea de identitate;

 • 2 fotografii format tip paşaport;

 • Certificat de calificare pentru metoda şi nivelul pentru care se solicită certificarea.

Examinarea şi certificarea personalului pentru control nedistructiv se face în baza unui contract. Taxa de examinare şi certificare se stabileşte la începutul fiecărui an. Pentru anii incepând cu 2023 taxa este de 850 lei (fără TVA).

Taxa de examinare si certificare se stabileste la începutul fiecarui an. Taxa de examinare şi certificare/recertificare se stabileşte la începutul fiecărui an. Sectoare pentu care se poate obţine certificarea: Sectoare reprezentând produse: 1: piese turnate (c) (materiale feroase şi neferoase); 2: piese forjate (f) (toate tipurile de piese forjate; materiale feroase şi neferoase); 3: suduri (w) (toate tipurile de suduri, inclusiv îmbinările prin lipire moale,pentru materiale feroase şi neferoase); 4: ţevi şi tuburi (t) (fără sudură, sudate, materiale feroase şi neferoase, inclusiv produsele plane pentru fabricarea ţevilor sudate; 5: produse trase (wp) cu excepţia pieselor forjate (de exemplu table, bare, vergele). Sectoare industriale 6: prelucrare 7: încercări înainte de şi în exploatare care include fabricaţia Perioada de valabilitate a unui certificat emis de ISIM CERT END este de 5 ani de la data certificării. După expirarea primei perioade de valabilitate şi în continuare la fiecare 10 ani, certificarea poate fi reînnoită pentru o nouă perioadă de 5 ani.

Taxa pentru reînnoirea certificării este de 850 lei (fără TVA).

Pentru REÎNNOIREA certificării conform SR EN ISO 9712 vă rugăm să completaţi talonul ataşat

Valabilitatea certificatelor este de 5 ani cu condiţia respectării prevederilor pct. 9.4 din 
SR EN ISO 9712.

Reînnoirea certificatelor şi recertificarea se face conform pct. 10 şi 11 din  SR EN ISO 9712.

Pentru RECERTIFICARE conform SR EN ISO 9712 vă rugăm să completaţi talonul ataşat

.

RECUNOAŞTEREA CENTRELOR DE ŞCOLARIZARE ŞI APROBAREA CENTRELOR DE EXAMINARE

Centrele de şcolarizare şi centrele de examinare vor transmite organismului ISIM CERT END o cerere privind recunoaşterea respectiv aprobarea acestora (formularele ISIM CERT END FO-07-01  / ; ISIM CERT END FO-08-01  / );

În urma analizei cererilor depuse se va încheia un contract între organismul ISIM CERT END şi respectivele centre privind recunoaşterea şi respectiv aprobarea acestora.

Reprezentanţii organismului ISIM CERT END vor face o evaluare a cerinţelor de şcolarizare şi examinare.

Specificaţii pentru cursurile de formare a operatorilor NDT

 

 

B. CALIFICAREA PROCEDURILOR DE SUDARE

 

Calificarea procedurilor de sudare se va face în baza standardelor menţionate la la documente de referinţă.

      Etapele calificării procedurii de sudare

 • Transmiterea pe adresa ISIM CERT END a unei cereri (formular ISIM CERT END FO 17-01 / ); 

 • Emiterea contractului având ca obiect calificarea procedurii de sudare; 

 • După semnarea contractului conducătorul executiv numeşte responsabilul de temă şi stabileşte perioada când va avea loc supravegherea activităţilor necesare calificării;

 • Supravegherea sudarii probelor

  • Examinare vizuala a probelor,

  • Stabilirea împreuna cu beneficiarul a examinărilor si încercările la care vor fi supuse probele sudate in conformitate cu cerințele standardului de calificare.

 • Examinarea rezultatelor de laborator şi stabilirea conformităţii cu cerințele standardului de calificare a procedurii de sudare;

 • Emiterea Procesului Verbal de calificare a procedurii de sudare, dacă rezultatele de laborator sunt conforme cu cerinţele standardului de calificare a procedurii de sudare.

 

INFORMATII:

    Conducător executiv ISIM CERT END :  Dr.ing. Horia-Florin DAŞCĂU

    Tel. : 0256/491831   int. 164

    Fax : 0256/492797

    E-mail : isim@isim.ro

 

 


Copyright © 2011 ISIM Timisoara. Toate drepturile rezervate.